محصولات آموزشی سازه  - عمران

3-6- نرم افزار ترسیم نقشه های سازه Tekla 16 1-5- اطلاعات دروس تخصصی سازه و زلزله مجموعه پروژه های سوله Civil International Conferences6-4-مقالات کنفرانس های جهانی عمران
1DVD
Tekla Structures

1DVD
Civil Course+Books

1DVD

1DVD
Civil International Conferences

5,000 تومان خرید 3-6- نرم افزار ترسیم نقشه های سازه Tekla 16 5,000 تومان خرید 1-5- اطلاعات دروس تخصصی سازه و زلزله 30,000 تومان خرید مجموعه پروژه های سوله 7,000 تومان خرید Civil International Conferences6-4-مقالات کنفرانس های جهانی عمران

2-1-سقف های پس تنیده و سازه های بلند 3-1-اتصالات پیچی، ستون های صلیبی ، دیوار حائل و پارکینگ های طبقاتی 4-1-طراحی دکل های مخابراتی و دکل های انتقال برق 5-1-جدا ساز های لرزه ای و میراگر ها

2DVD
Post Tentioned & Tall Building Projects

1DVD
Retaining Wall

1DVD
Telecom & Post Towers

1DVD
Base Isolators + Dampers

20,000 تومان خرید 2-1-سقف های پس تنیده و سازه های بلند 30,000 تومان خرید 3-1-اتصالات پیچی، ستون های صلیبی ، دیوار حائل و پارکینگ های طبقاتی 30,000 تومان خرید 4-1-طراحی دکل های مخابراتی و دکل های انتقال برق 10,000 تومان خرید 5-1-جدا ساز های لرزه ای و میراگر ها

6-1-طراحی شمع و بادبند های کمانش ناپذیر
7-1-طراحی مخازن آب و دودکش
8-1-دیوارهای برشی بتنی و فولادی و سازه های کابلی
9-1-متره و برآوورد پروژه ها ، نکات اجرایی سازه (کارآموزی) و برنامه ریزی پروژه

1DVD
Pile Design + BRB Braces

1DVD
Chimny + Storage Tanks

1DVD
Shear Walls

1DVD

15,000 تومان خرید 6-1-طراحی شمع و بادبند های کمانش ناپذیر 15,000 تومان خرید 7-1-طراحی مخازن آب و دودکش 15,000 تومان خرید 8-1-دیوارهای برشی بتنی و فولادی و سازه های کابلی 10,000 تومان خرید 9-1-متره و برآوورد پروژه ها ، نکات اجرایی سازه (کارآموزی) و برنامه ریزی پروژه


1-10- طراحی سازه های فضاکار و سازه های خرپایی
1-11- پمپ بنزین ، سیلو و برج خنک کننده
1-12- طراحی پل Bridge Design
2-مجموعه نقشه های سازه و معماری

1DVD
Space Frame+Truss Moment

1DVD
Pomp Staion,Silo,Cooling Tower

1DVD

1DVD

30,000 تومان خرید 1-10- طراحی سازه های فضاکار و سازه های خرپایی 15,000 تومان خرید 1-11- پمپ بنزین ، سیلو و برج خنک کننده 20,000 تومان خرید 1-12- طراحی پل Bridge Design 40,000 تومان خرید 2-مجموعه نقشه های سازه و معماری

1-2- نقشه های سازه و معماری انواع سازه های خاص 2-2-پروژه های خاص طراحی سازه ها 3-2-پروژه ها و نقشه های سازه های فولادی ، بتنی و بنایی 4-2-جزوات ، نرم افزارهای کمکی آموزشی و دتایل های اجزای سازه AutoCad+CAD Details of Structures

1DVD
Structural Architectural Special Details

1DVD
Cad+ Sap,Etabs+ Calculation

1DVD

1DVD

25,000 تومان خرید 1-2- نقشه های سازه و معماری انواع سازه های خاص 15,000 تومان خرید 2-2-پروژه های خاص طراحی سازه ها 10,000 تومان خرید 3-2-پروژه ها و نقشه های سازه های فولادی ، بتنی و بنایی 10,000 تومان خرید 4-2-جزوات ، نرم افزارهای کمکی آموزشی و دتایل های اجزای سازه AutoCad+CAD Details of Structures

1-3- مجموعه جزوات و اطلاعات آموزشی طراحی سازه Structural Design
2-3- اطلاعات طراحی انواع سیستم های سقف ،دیوار و سازه های سبک
3-3- آیین نامه های لاتین و ایرانی مهندسی عمران
4-3- فایل های اکسل کنترل طراحی اجزای سازه

1DVD

1DVD

1DVD
Civil Codes Standards

1DVD
Structural Excel Collection

5,000 تومان خرید 1-3- مجموعه جزوات و اطلاعات آموزشی طراحی سازه Structural Design 15,000 تومان خرید 2-3- اطلاعات طراحی انواع سیستم های سقف ،دیوار و سازه های سبک 10,000 تومان خرید 3-3- آیین نامه های لاتین و ایرانی مهندسی عمران 5,000 تومان خرید 4-3- فایل های اکسل کنترل طراحی اجزای سازه

3-5- بارگذاری و طراحی کف ستون و سازه نگهبان 1-4- مقالات کنگره بین المللی عمران 2-4- مقالات کنگره ملی عمران 3-4-مقالات کنفرانس های مقاوم سازی سازه ها

1DVD
Loading & BasePlate

1DVD
International Civil Congress Articles

1DVD
National Civil Congress Articles

1DVD
Retrofitting Conferences Articles

10,000 تومان خرید 3-5- بارگذاری و طراحی کف ستون و سازه نگهبان 7,000 تومان خرید 1-4- مقالات کنگره بین المللی عمران 7,000 تومان خرید 2-4- مقالات کنگره ملی عمران 5,000 تومان خرید 3-4-مقالات کنفرانس های مقاوم سازی سازه ها

4-4-مقالات کنفرانس های بتن 5-4-مقالات کنفرانس های دانشجویی و سایر همایش های مهندسی عمران 2-5-آنالیز اجزای محدود سازه ها Finite Element 3-5- سمینار ها و پایان نامه های گرایش های سازه و زلزله

1DVD
Concrete Conferences Articles

1DVD
Civil Conferences Articles

1DVD
جزوات آموزشی Ansys , Matlab

1DVD
Uni Seminars & Thesis

5,000 تومان خرید 4-4-مقالات کنفرانس های بتن 5,000 تومان خرید 5-4-مقالات کنفرانس های دانشجویی و سایر همایش های مهندسی عمران 10,000 تومان خرید 2-5-آنالیز اجزای محدود سازه ها Finite Element 10,000 تومان خرید 3-5- سمینار ها و پایان نامه های گرایش های سازه و زلزله

4-5- اطلاعات طراحی سازه های فلزیSteel 5-5 اطلاعات طراحی حالت حدی سازه های فلزی 6-5- هندبوک ها ، مقالات وکتب لاتین سازه های فولادی 7-5- هندبوک ها ،کتب لاتین و مقالات طراحی سازه های بتنی

1DVD
Steel Subjects Learning

1DVD
LRFD-AISC 2005

1DVD
Steel Ebook & Articles

1DVD
Concrete Ebook,Articles

10,000 تومان خرید 4-5- اطلاعات طراحی سازه های فلزیSteel 20,000 تومان خرید 5-5 اطلاعات طراحی حالت حدی سازه های فلزی 5,000 تومان خرید 6-5- هندبوک ها ، مقالات وکتب لاتین سازه های فولادی 5,000 تومان خرید 7-5- هندبوک ها ،کتب لاتین و مقالات طراحی سازه های بتنی

8-5- مجموعه هندبوک ها ،کتب لاتین و مقالات طراحی لرزه ای سازه ها 9-5- مجموعه اطلاعات زلزله و بهسازی لرزه ای سازه ها Seismic 10-5- مجموعه اطلاعات مقاوم سازی سازه ها Retrofitting-FRP 1-6-آخرین نسخه از نرم افزارهای CSI به همراه فیلم آموزشی فارسی و لاتین

1DVD
Seismic Ebook,Articles

1DVD

1DVD

1DVD
CSI Programs

5,000 تومان خرید 8-5- مجموعه هندبوک ها ،کتب لاتین و مقالات طراحی لرزه ای سازه ها 15,000 تومان خرید 9-5- مجموعه اطلاعات زلزله و بهسازی لرزه ای سازه ها Seismic 20,000 تومان خرید 10-5- مجموعه اطلاعات مقاوم سازی سازه ها Retrofitting-FRP 15,000 تومان خرید 1-6-آخرین نسخه از نرم افزارهای CSI به همراه فیلم آموزشی فارسی و لاتین

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1389    | توسط:    | طبقه بندی: فروشگاه اینترنتی،     | نظرات()